HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

E-service

Anti-corruption

Live chat

Listen to opinions

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

Written by Super User

วิดีทัศน์รำบวงสรวงองค์ปราสาททอง ในงานนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ปี 2566

 

Written by Super User

วิดีทัศน์ งานประเพณีแต่งงาน  โครงการลานวัฒนธรรม