HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การบริหารจัดการความเสี่ยง

Written by Super User
Hits: 638

arrow green14 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด...

arrow green14 ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด...

arrow green14 ประกาศ เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่านรายละเอียด...

arrow green14 ประกาศ เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่านรายละเอียด...