HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ระเบียบกฎหมาย

เขียนโดย Super User
ฮิต: 218
 
ระเบียบ/พระราชบัญญัติ
arrow wiolet 12 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
arrow wiolet 12 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
arrow wiolet 12 คู่มือปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
arrow wiolet 12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 อ่าน
arrow wiolet 12  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
arrow wiolet 12 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
arrow wiolet 12 ระเบียบมท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 
arrow wiolet 12 ะเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
arrow wiolet 12 ะเบียบมท.ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ. 2559 
arrow wiolet 12 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. 
arrow wiolet 12 แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
arrow wiolet 12 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
arrow wiolet 12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
arrow wiolet 12 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
arrow wiolet 12 ะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
arrow wiolet 12  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
arrow wiolet 12 ะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
arrow wiolet 12  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
arrow wiolet 12 ะเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด พ.ศ.2560
arrow wiolet 12 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
arrow wiolet 12 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
arrow wiolet 12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
arrow wiolet 12
arrow wiolet 12
arrow wiolet 12
arrow wiolet 12