HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี

Written by Super User
Hits: 490

arrow wiolet 12 สรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ ณ จุดให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่าน...

arrow wiolet 12สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม...

  (อ้างอิง:ส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้า 25-37 อ่าน... )

arrow wiolet 12สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม...

  (อ้างอิง:ส่วนที่ 5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 หน้า 111-114  Read more..)