HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

Written by Super User
Hits: 1373

 

 arrow wiolet 12 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

       

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔     ตั้งแต่เดือน   ตุลาคม ๒๕๖๓ –   กันยายน ๒๕๖๔  โดยการดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ณ จุดบริการหน่วยงานสำนักงาน  

จำนวน   ๔  จุด  ได้แก่   

 ๑) จุดบริการหน่วยงาน สำนักปลัดอบต.

 ๒) จุดบริการหน่วยงานกองคลัง   

 ๓)  จุดบริการหน่วยงานกองช่าง  

 ๔) จุดบริการหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และรวมทั้งการสุ่มทอดแบบสอบถามจากผู้รับบริการในพื้นที่  

 ผลการสำรวจสรุปได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

  • เพศชาย คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๕๐   เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐
  • ช่วงอายุ ต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ ๗.๕

                                           อายุ 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐

                                          อายุ 40 -49 ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๐

                                          อายุ 50 -59 ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐

                                          อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๕

  • การศึกษา  ( /) ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐

                           (/) มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๕

                           (/) อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ ๕

                          (/) ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐

 

          ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในการให้บริการ  

         

 

ประเด็นวัดความพึงใจ

มากที่สุด

(๕)

ร้อยละ

มาก

(๔)

ร้อยละ

ปานกลาง

    (๓)

  ร้อยละ

     น้อย

    (๒)

   ร้อยละ

น้อยที่สุด

  (๑)

 ร้อยละ

๑.ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

         

  ๑.๑ ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน

37.50

55.00

7.50

0.00

0.00

  ๑.๒ ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว

35.00

55.00

10.00

0.00

0.00

  ๑.๓ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ

37.50

50.00

12.50

0.00

0.00

  ๑.๔ ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร

35.00

52.50

12.50

0.00

0.00

  ๑.๕ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

30.00

62.50

7.50

0.00

0.00

 สรุปความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

คิดเป็นร้อยละ 85.00

         

๒.ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

         

    ๒.๑ มีการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง

30.00

57.50

12.50

0.00

0.00

    ๒.๒ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

32.50

60.00

7.50

0.00

0.00

    ๒.๓ ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม

30.00

62.50

7.50

0.00

0.00

    ๒.๔ มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ

30.00

60.00

10.00

0.00

0.00

    ๒.๕ มีเอกสาร/แผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้มา

รับบริการ

27.50

55.00

17.50

0.00

0.00

 สรุปความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 83.80

         

๓.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

         

๓.๑ มีที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ อย่างเพียงพอ

27.50

62.50

10.00

0.00

0.00

๓.๒ สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ

27.50

62.50

10.00

0.00

0.00

๓.๓ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดให้บริการ

30.00

60.00

10.00

0.00

0.00

๓.๔ ห้องน้ำสะอาดและเพียงพอ

37.50

57.50

5.00

0.00

0.00

๓.๕ มีน้ำดื่มบริการประชาชน

27.50

60.00

12.50

0.00

0.00

  สรุปความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

   คิดเป็นร้อยละ 84.10

         

 สรุปความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 84.30

         

 

คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สิ่งที่ควรปรับปรุง  ...ไม่พบข้อเสนอแนะ

จุดเด่นของการจัดให้บริการ ...ไม่พบข้อเสนอแนะ