HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนปี2561

เขียนโดย Super User
ฮิต: 93

arrow wiolet 12สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561อ่านรายละเอียด...

  (อ้างอิง:ส่วนที่ 5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 หน้า 111-114  Read more..)