HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี

Written by Super User
Hits: 926

 

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่าน..

true fa รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่าน..

true fa รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่าน..