HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การใช้จ่ายเงินสะสม

Written by Super User
Hits: 251

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

arrow green14

 

 

 

ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 arrow green14 รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2565 (ครั้งที่1)  อ่านรายละเอียด....