HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

อำนาจหน้าที่

Written by Super User
Hits: 1152

 

 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง 

  อบต. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  โดยมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ภารกิจหลัก
1) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ เป็นต้น

2) การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น
3) การรักษาความสะอาดทางถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6) การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
7) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
9) การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
10) การควบคุมอาคาร
11) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
12) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
13) การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา และศูนย์เยาวชน
14) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
15) การพัฒนารายได้ และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
16) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
17) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
18) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจรอง
1) การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

2) การวางแผน และการส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า
3) การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4) การบำรุงรักษาสถานที่ประชุม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5) การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
7) จัดให้มีตลาด ที่จอดรถ และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
8) การผังเมือง
9) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
10) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
11) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
12) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์
13) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
14) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
15) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
16) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน