HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (6เดือน)

Written by Super User
Hits: 2397

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

arrow green14  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   อ่านรายละเอียด...

arrow green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

arrow green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

 arrow-green14 ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 arrow-green14 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563