HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

Written by Super User
Hits: 2714

 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ใช้หลักเกณฑ์ในการให้คุณและสร้างขวัญกำลังใจ ดังนี้

 

 1006530ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และ การเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวด 7 วินัย  การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย  หมวด 8  การอุทธรณ์  และหมวด 9 การร้องทุกข์) 

อ้างอิง:  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544  อ่าน......

 

 1006530ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   อ่านรายละเอียด.......

 1006530ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561  อ่านรายละเอียด.......

1006530ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  อ่านรายละเอียด.......

 

 

1006530ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 69) พ.ศ.2564  (การให้คุณให้โทษ ข้อ) อ่าน...


1006530ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้อออกจากราชการ พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด.......
1006530ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด.......
1006530ประกาศ ก.อบต.จ.สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในในการสอบสวน การลงโทษทางวินนัย พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด.......

 

 

ดาวน์โหลด (1) ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านรายละเอียด..

ดาวน์โหลด (1) ประกาศมาตรการจูงใจและให้โทษในการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูและพนักงานจ้างอบต. ปราสาททอง