HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ระเบียบสภา อบต.

Written by Super User
Hits: 257

arrow wiolet 12ระเบีบบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566  อ่านรายละเอียด...

arrow wiolet 12 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2565  อ่านรายละเอียด..