HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานการประชุมสภา

Written by Super User
Hits: 1990

 

         สมัยประชุม ประจำปี 2564
                       สมัยสามัญ                                                   สมัยวิสามัญ                   
 1006545สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่  27 สิงหาคม 2564  1006545สมัยที่ 1   วันที่  30 กันยายน 2564
 1006545สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่  18 สิงหาคม 2564  
 1006545สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่  14 พฤษภาคม 2564  
 1006545สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
   

 

         สมัยประชุม ประจำปี 2563
                                          สมัยสามัญ                                                     สมัยวิสามัญ                   
1006545สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
1006545สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่  4 สิงหาคม 2563 1006545สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  25 กันยายน 2563
1006545สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กรกฏาคม 2563  
1006545สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563  

1006545สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563

 

    

 

สมัยประชุม ประจำปี 2562
สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ

 1006545สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2562

1006545สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2562

1006545สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 

1006545สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

1006545สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 

1006545สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

1006545 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  วันที่ 29 เมษายน 2562

 

1006545สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 


สมัยประชุม ประจำปี 2561
สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ

สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กันยายน 2561

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 


 

สมัยประชุม ประจำปี 2560
สมัยสามัญ
สมัยวิสามัญ
สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2560         สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2560
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2560          
สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2560
สมัยแรก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560