HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 339

download (1) รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  Read more..icon new

download (1) รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560  Read more..

download (1) รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559  Read more..

download (1) รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ 2558   Read more..