HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Written by Super User
Hits: 154

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2562

      1.ด้าน IIT  การใช้ทรัพย์สินของราชการ

                       ในประเด็นนี้ สำนักงาน ปปช.แจ้งให้หน่วยงานปรับปรุงข้อบกพร่องโดยให้หน่วยงานทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเชน

โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศข้อบังคับและมอบหมายผู้รับผิดชอบทรัพย์สินให้แต่ละสำนัก/กอง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

  1. ด้าน EIT คุณภาพการให้บริการ ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยยึดประชาชนเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการฯได้เสนอการปรับปรุงการปฏิบัติงานดังนี้

            -จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลการติดต่อขอรับบริการ

            -จัดทำประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ

            -ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอรับบริการ

3.ด้าน OIT  การเปิดเผยข้อมูล  ต้องมีการตรวจสอบเว็บไซต์หน่วยงานให้มีความพร้อมมีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันและรวมถึงมีการจัดทำช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการฯได้มีมติให้ดำเนินการจัดทำช่องทาง E-SERVICE ในการติดต่อรับบริการเพิ่มเดิม ดังนี้

                       -ช่องทางเสนอความคิดเห็นของประชาชนออนไลน์ 

                       -ช่องทางลงทะเบียนขอความความช่วยเหลือประชาชนออนไลน์

 

*****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม