HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Written by Super User
Hits: 416

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

 

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          จากผลการประเมิน ITA  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พบว่า มีผลคะแนน  92.02 คะแนน   อยู่ในระดับ A  ดังนี้

 

ita2564repot6

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินและตัวชี้วัด  ได้ดังนี้

9877774111

  1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2565  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ดังนี้

43sa65

43sa66

43sa67

คณะกรรมการฯได้เสนอการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพิ่มเติม ดังนี้

  1. ในการเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ขอให้แจ้ง admin ผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และจัดรูปแบบ โครงสร้างของเว็บไซต์ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย และ การให้บริการผ่านระบบ e-service ตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่คือการให้บริการลงทะเบียนขอความรับช่วยเหลือสำหรับประชาชน ก็ให้พิจารณาสร้างการให้บริการ e-service เรื่องอื่นๆด้วย
  2. มาตรการป้องกันการทุจริต ควรนำเรื่องเข้าที่ประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ ให้ทุกคนทราบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทุจริตต่างๆที่กำหนด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ใช้บังคับถึง ปัจจุบัน มีดังนี้

1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน...

2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  อ่าน....

3.มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ อ่าน...

4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  อ่าน....

5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   อ่าน...

6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    อ่าน....

7.มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ   อ่าน....

 

*****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม