HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Written by Super User
Hits: 225

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2563

 

699

 

1.แบบวัด   IIT  

                       ในแบบวัดนี้ สำนักงาน ปปช.แจ้ง มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป)  ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน

2.แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ สำนักงาน ปปช. มีข้อแนะนำให้ดำเนินการดังนี้             

  1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

 ซึ่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯ    ได้เสนอการปรับปรุงการปฏิบัติงานดังนี้

         

                    1.ด้านคุณภาพการดำเนินงาน ขอให้ ผอ.กองแต่ละสำนัก/กอง ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผิดชอบงานแต่ละด้านได้ศึกษาข้อมูลต่างๆของตนที่ได้เผยแพร่ลงในเว็บไชต์หน่วยงานแล้ว พิจารณารูปแบบ ลักษณะการจัดรูปแบบ รวมทั้งข้อมูลต่างๆมีการปรับปรุงเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ แล้วให้แจ้ง admin  ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง    และในเรื่องการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ  ขอให้มีการแจ้งเวียนบุคลากรทุกคน เสนอปัญหาความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

                     2.ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ขอให้แจ้ง admin ปรับปรุงจัดตำแหน่งในการวางข้อมูลในเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงง่าย และในการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ เพิ่มช่างทางในการสื่อสารกับประชาชน คุยสดได้ทันทีผ่านช่องทาง face book เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

                    3.ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมพนักงาน ประจำเดือน เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พูดคุยกันในแต่ละประเด็นปัญหา และการส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ขอให้ admin เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทาง เว็บไชต์หลักของหน่วยงาน ที่เห็นได้ชัดเจนด้วย

3.แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม สำนักงาน ปปช.มีข้อแนะนะให้ อบต.ดำเนินการดังนี้

                 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

                2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  ซึ่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฯ    ได้เสนอการปรับปรุงการปฏิบัติงานดังนี้

  1. ในการเปิดเผยข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ขอให้แจ้ง admin ผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของหน่วยงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และจัดรูปแบบ โครงสร้างของเว็บไซต์ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย และ การให้บริการผ่านระบบ e-service ตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่คือการให้บริการลงทะเบียนขอความรับช่วยเหลือสำหรับประชาชน ก็ให้จัดวางในตำแหน่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
  2. การป้องกันการทุจริต ควรนำเรื่องเข้าที่ประชุมพนักส่วนตำบลเพื่อชี้แจ้งทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินและให้ทุกคนทราบแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทุจริตต่างๆที่กำหนด และ เห็นควรให้ จัดส่งผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของหน่วยงานไปฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานดูแลเว็บไซต์ เพิ่มเติม และให้บุคลากรแต่ละสำนัก/กอง  อย่างน้อย กองละ 1 คน เข้ารับอบรม จะได้ลงข้อมูลต่างๆที่ต้องเผยแพร่ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ด้วยตนเองได้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ใช้บังคับถึง ปัจจุบัน มีดังนี้

1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน...

2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ  อ่าน....

3.มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ อ่าน...

4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  อ่าน....

5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   อ่าน...

6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ    อ่าน....

7.มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ   อ่าน....

 

*****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม