HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 337

imagesCA4DGM4N ประกาศ รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561  Read more..

imagesCA4DGM4N ประกาศ รายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560  Read more..