HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

สถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

Written by Super User
Hits: 828

 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565  (รอบ 6  เดือน)

(ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) 

 

148767 สถิติผู้รับบริการ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ผ่านระบบ (E-Service)   อ่านรายละเอียด

  

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  29 29

 

 

148767 สถิติผู้รับบริการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

5 6 3 13 8 11 46 

 

  

148767 สถิติผู้รับบริการ งานทะเบียนพาณิชย์    อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 ไม่มีผู้ขอรับบริการ  3  1  1  1  5  11

  

 

148767 สถิติผู้รับบริการ งานสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์)   อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 72  3  11  3  1  98

  

 

148767สถิติผู้รับบริการ งานขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 5  4  5  5  2  4  25

  

 

148767 สถิติผู้รับบริการ งานกองช่าง (การขออนุญาต/การรับรองสิ่งปลูกสร้าง/การออกแบบอาคาร ควบคุมงาน/ขุดดินถมดิน)  อ่านรายละเอียด

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

รวมจำนวน

(ราย)

 ไม่มีผู้ขอรับบริการ  1  1  3 2  3 10 

  

 

148767 สถิติเด็กเล็กที่สมัครเข้ารับบริการเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หมายเหตุ**จำนวนเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ปัจจุบัน)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตุลาคม 2564 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2564

(ราย)  

ธันวาคม 2564 

(ราย) 

มกราคม 2565

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2565

(ราย) 

มีนาคม  2565

(ราย)  

รวมจำนวน

(ราย)

ฉันเพล  53 55 55 55 74 74 74  
ตาปุด  24  25 25 30 30 30  30