HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

มาตรฐานการให้บริการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 618

 

arrow-green14 คู่มือการปฎิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ  คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลิ๊กอ่าน...

arrow-green14 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ปราสาททอง คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการของ อบต.ปราสาททอง  คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ  คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการ คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการปฏิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ คลิ๊กอ่าน..

arrow-green14 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้  คลิ๊กอ่าน..