HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

Written by Super User
Hits: 2879

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (แบบผด.2) อ่านรายละเอียด...

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านฉันเพลหมู่ที่ 2 ต.ฉันเพล เชื่อมบ้านสวาย หมู่ที่ 13 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ) อ่านรายละเอียด...

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านฉันเพล-บ้านแสรออ)  อ่านรายละเอียด....

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านฉันเพล-บ้านแสรออ)  อ่านรายละเอียด....

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ก่อสร้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  อ่านรายละเอียด.

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (จัดซื้อรถบรรทุกพร้อมเครนกระเช้า) อ่านรายละเอียด..

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (โครงการขุดลอกแหล่งน้ำฯ) อ่านรายละเอียด..

imagesCA4DGM4Nประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ) อ่านรายละเอียด..

imagesCA4DGM4N ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565  อ่านรายละเอียด...

imagesCA4DGM4N แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Read more..

imagesCA4DGM4N แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560  Read more..

imagesCA4DGM4N แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 Read more..

imagesCA4DGM4N แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 Read more..