HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Written by Super User
Hits: 1566

43aa0143aa0243aa0343aa04 

***********อ้างอิง: จากผลการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม