HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

Written by Super User
Hits: 551

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 2563  (แบบวัด EIT)

 

25001

 

250022

0003

0004

0005

 

***********อ้างอิง: จากผลการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม