HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

คะเเนนประเมิน LPA อบต.ปราสาททอง ปี 2561

เขียนโดย Super User
ฮิต: 82

148767 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง (อ่านรายละเอียด)