HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลการประเมิน LPA ประจำปี

Written by Super User
Hits: 2137

 148767 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองอ่านรายละเอียด...

148767 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่านรายละเอียด...