HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

Q&A คำถามที่พบบ่อย

เขียนโดย Super User
ฮิต: 124

arrow-green14Q:ถาม  การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.ปราสาททอง หรือ 0-4458-2231

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

arrow-green14Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายพงษ์พันธ์ มีสิทธิ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 082-9809257 หรือ 0-4458-2231

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

  

211

arrow-green14Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

211

 

arrow wiolet 12A: ตอบ  เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ชุด
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด

 อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมitaclike

 211

arrow-green14Q:ถาม  เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A: ตอบ   เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  ได้แก่

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมitaclike