HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การจัดทำงบประมาณ

Written by Super User
Hits: 2645

148733 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1095 ลว.28 พฤษภาคม 2564) icon new

148733 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มท 0808.2/ว 1627 ลว.22 มีนาคม 2564)

148733 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลว.30 มิถุนายน 2563)

148733 คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas

148733ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

148733 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

    148819  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [เอกสารอ้างอิง]

    148819  การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปี พ.ศ.2563

148733 การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 04444 ลว.24 มกราคม 2561)

148733 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.