HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

หนังสือ/ข้อสั่งการ Covid-19

Written by Super User
Hits: 4598
 
                 star หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  star
iconfinder documents07 1622836 121949 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคคิดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลว. 22 เม.ย.64)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1992 ลว.1 เม.ย. 64)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางปฎิบัติการดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  (ด่วนที่สุด มท 0803.3/ว 1161 ลว. 14 เม.ย .63)
iconfinder documents07 1622836 121949 ซักซ้อมแนวทางการใช่จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 2120 ลว.9 เม.ย.63)
iconfinder documents07 1622836 121949 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ที่มใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด กค(กวจ)0◊405.2/ว 115 ลว.27 มีนาคม 2563)icon new
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1842 ลว. 26 มีนาคม 2563)icon new
iconfinder documents07 1622836 121949 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไววัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 (ด่วนที่สุด สร 0023.3/ว 1705 ลว.27 มีนาคม 2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคตดิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ด่วนที่สุด สร 0023.3./ว1299 ลว.27 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก (ด่วนที่สุด สร 0023.3/ว 1686 ลว.26 มีนาคม 2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ (ด่วนที่สุด สร 0023.1/ว 1664 ลว. 25 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สร 0023.3/ว 1573 ลว.23  มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ด่วนที่สุด สร 0023.3/ว 1570 ลว.23 มี.ค.2563) 
iconfinder documents07 1622836 121949 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน  (มท 0211.3/ว 1733 ลว.22 มีนาคม 2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (มท 0808/.2/ว 1727 ลว.21 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (มท 0803.3/ว 918 ลว. 20 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มท 0816.3/ว 1676 ลว.19 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (มท 0808.2/ว 908 ลว.19 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (มท 0816.1/ว 898  ลว.18 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มท 0808.2/ว 1645 ลว. 18 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 เร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยพลังคนร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2563 (มท 0819.2/ว 893 ลว.18 มี.ค.2563 )
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0816.4/ว 1628 ลว.18 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯ (มท 0807.2/ว 889 ลว.18 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท 0809.4/ว 892 ลว.18 มี.ค. 2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (มท 0809.2/ว 1608 ลว.17 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (มท 0819.2/ว 870 ลว.16 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางปฎิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มท 0808.2/ว 1552 ลว.16 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัด (มท 0211.3/ว 1538 ลว.13 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฎิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (มท 0809.3/ว 811 ลว.12 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มท 0803.3/ว 801 ลว.12 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0816.3/ว 788 ลว 11 มี.ค.2563) 
iconfinder documents07 1622836 121949 มาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี (มท 0211.3/ว 1416 ลว.8 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางปฎิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 (มท 0819.2/ว 732 ลว.6 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางปฎิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.2/ว660 ลว.4 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 1353 ลว. 4 มีนาคม  2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 แนวทางปฎิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 (มท 0819.2/ว 675 ลว.4 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง (มท 0819.2/ว 654 ลว. 4 มี.ค.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มท 0816.3/ว 652 ลว. 3 มีนาคม 2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การประชุมะบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web conference)เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากาอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  (มท 0819.2/ว 570 ลว.26 ก.พ.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  และการจัดทำหน้ากาอนามัยเพื่อป้งกันตนเอง (มท 0819.2/ว 1066 ลว.18 ก.พ.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (มท 0808.2/ว 0767 ลว.5 ก.พ.2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (มท 0819.3/ว282 ลว. 29 ม.ค. 2563)
iconfinder documents07 1622836 121949 การป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (มท 0819.3/ว 257 ลว.27 ม.ค.2563)