HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

สถิติผู้มารับบริการประจำปีงบประมาณ 2566

Written by Super User
Hits: 303

 ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566  (รอบ 6  เดือน)

(ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) 

 

148767 สถิติผู้รับบริการ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ผ่านระบบ (E-Service)   

  

ตุลาคม 2565 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ  ไม่มีผู้ขอรับบริการ ไม่มีผู้ขอรับบริการ ไม่มีผู้ขอรับบริการ

 

 

148767 สถิติผู้รับบริการ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ตุลาคม 2565 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

3 2 3 2 7 4 21 

 

  

148767 สถิติผู้รับบริการ งานทะเบียนพาณิชย์   

ตุลาคม 2565 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

1  3  2  2  1  2  11

  

 

148767 สถิติผู้รับบริการ งานสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์)  

ตุลาคม 2565 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 65  1  11  1  10  95

  

 

148767สถิติผู้รับบริการ งานขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   

ตุลาคม 2565 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

  รวมจำนวน

(ราย)

 2  3  5  6  5  3  24

  

 

148767 สถิติผู้รับบริการ งานกองช่าง (การขออนุญาต/การรับรองสิ่งปลูกสร้าง/การออกแบบอาคาร ควบคุมงาน/ขุดดินถมดิน)  

ตุลาคม 2565 

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

รวมจำนวน

(ราย)

 2  ไม่มีผู้มารับบริการ  2  3 4  2 13 

  

 

148767 สถิติเด็กเล็กที่สมัครเข้ารับบริการเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หมายเหตุ**จำนวนเด็กเล็กที่เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ปัจจุบัน)

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตุลาคม 2565

(ราย) 

พฤศจิกายน 2565

(ราย)  

ธันวาคม 2565 

(ราย) 

มกราคม 2566

(ราย)  

กุมภาพันธ์ 2566

(ราย) 

มีนาคม  2566

(ราย)  

รวมจำนวน

(ราย)

ฉันเพล  63 63 63 63 63 63 **63  
ตาปุด  24 24 24 24 24 24  **24