HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

คลังความรู้(งานบุคคล)

Written by Super User
Hits: 1442

 1006530 คู่มือการเลื่อนระดับประเภททั่วไปและวิชาการ   อ่านเพิ่มเติม..

1006530 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   อ่านเพิ่มเติม..

1006530 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 67) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563  อ่านเพิ่มเติม...

1006530  ความรู้  การลา (พนักงานส่วนท้องถิ่น)  อ่านเพิ่มเติม..

1006530  ความรู้  การรักษาวินัย (พนักงานส่วนท้องถิ่น) อ่านเพิ่มเติม..

1006530  ความรู้  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ปราสาททอง  อ่านเพิ่มเติม..