HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Written by Super User
Hits: 3481

imagesCA78C24Z ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  อ่านรายละเอียด... new7

imagesCA78C24Zประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    อ่านรายละเอียด..

imagesCA78C24Z ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift  Policy) ปี 2565  อ่าน.....   

imagesCA78C24Z คู่มือกิจกรรม  5 ส ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่าน..

imagesCA78C24Z ระเบียบ อบต.ปราสาททอง ว่าด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่มือใส ใจสะอาดขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พ.ศ. 2560  อ่าน..

imagesCA78C24Z ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธ.ค.2563)  อ่าน..

imagesCA78C24Z ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  อ่าน..

imagesCA78C24Z ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  อ่าน..

imagesCA78C24Z กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

imagesCA78C24Z ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานครู พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558  อ่าน..


imagesCA78C24Z ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อ่าน..

imagesCA78C24Z ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2561 อ่าน..

imagesCA78C24Z คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของอบต.ปราสาททอง อ่าน..