HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข้อบัญญัติทั่วไป

เขียนโดย Super User
ฮิต: 391

imagesCA4DGM4N ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมการ การเลีี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 คลิ๊กอ่าน..

imagesCA4DGM4N ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  คลิ๊กอ่าน..

imagesCA4DGM4N ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556  คลิ๊กอ่าน..

imagesCA4DGM4N ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การขุดดิน ถมดิน การวางท่อระบายน้ำ พ.ศ.2553 คลิ๊กอ่าน..