HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

Written by Super User
Hits: 3269

 true faคู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  คลิ๊กอ่าน...

true fa คู่มือการปฏิบัติงานการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊กอ่าน..

true fa คูุ่มือการปฎิบัติงานรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ คลิ๊กอ่าน...

true fa คู่มือการปฎิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น คลิ๊กอ่าน...

true fa คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก อบต.ปราสาททอง คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กอ่าน..

true fa กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการของ อบต.ปราสาททอง  คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ  คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการ คลิ๊กอ่าน..

true fa คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ยากไร้  คลิ๊กอ่าน..