HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Written by Super User
Hits: 603

 

true green การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

      -รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564  อ่านเพิ่มเติม...

 

true green  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

     -แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อ่านเพิ่มเติม  

     - การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี งบประมาณ พ.ศ.2564  อ่านเพิ่มเติม

     

true green คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  อ่านเพิ่มเติม