HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

แผนพัฒนา อบต.

Written by Super User
Hits: 3579
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศ

201556แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567   อ่านรายละเอียด...

201556ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 อ่านรายละเอียด...
201556แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่3/2566 อ่านรายละเอียด...  201556 ได้รับการอนุมัติและประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่3/2566 อ่านรายละเอียด...
201556แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่2/2566 อ่านรายละเอียด... 201556 ได้รับการอนุมัติและประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่2/2566 อ่านรายละเอียด...
201556แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมปรับปรุงครั้งที่ 2/2566อ่านรายละเอียด... 201556อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการปรับปรุงครั้งที่ 2/2566  อ่านรายละเอียด...
201556แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ปรับปรุงครั้งที่ 1/2566 อ่านรายละเอียด 201556ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการปรับปรุงครั้งที่ 1/2566  อ่าน ครั้งที่ 1/2566
201556แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566  อ่าน 201556ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อ่านครั้งที่ 1/2566  อ่าน
201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565  อ่านรายละเอียด. 201556ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565  อ่านรายละเอียด
201556 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 คลิ๊กอ่าน...  

201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 อ่านรายละเอียด....

 

201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปรับปรุงครั้งที่ 2 /2565  อ่่านรายละเอียด. 201556 ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) การปรับปรุงครั้งที่ 2 /2565  อ่่านรายละเอียด.
201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 5 พ.ศ.2565  คลิ๊กอ่าน...  201556อนุม้ติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 5 พ.ศ.2565 คลิ๊กอ่าน..
201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) คลิ๊กอ่าน..  201556 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 คลิ๊กอ่าน...
201556 อนุมัติและประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564       คลิ๊กอ่าน..   
 201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 คลิ๊กอ่าน..  201556 อนุม้ติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 คลิ๊กอ่าน.. 
201556  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 3 พ.ศ.2563  201556 อนุม้ติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 คลิ๊กอ่าน.. 
201556  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการปรับปรุงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563  201556 อนุม้ติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 คลิ๊กอ่าน..
201556  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 คลิ๊กอ่าน.. 201556  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 คลิ๊กอ่าน..
201556  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คลิ๊กอ่าน.. 201556  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) คลิ๊กอ่าน..
201556  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2562) คลิ๊กอ่าน.. 201556  อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2562) คลิ๊กอ่าน..
201556  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  คลิ๊กอ่าน.. 201556 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561) คลิีกอ่าน..
201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 คลิ๊กอ่าน..  201556  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  คลิ๊กอ่าน..  
201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  คลิ๊กอ่าน.. 201556 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  คลิ๊กอ่าน..
201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560   คลิ๊กอ่าน..  201556 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และการปรับปรุง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560)   คลิ๊กอ่าน..

201556 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  คลิ๊กอ่าน.. 

 

การจัดเตรียมแผนการจัดการบริหารส่วนตำบลตำบลทอง

iconfinder-เอกสาร07-1622836 121949 ปรับปรุงคำสั่งและปรับปรุงระบบการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564

iconfinder-เอกสาร07-1622836 121949 คำสั่งนี้สามารถสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนพัฒนา อบต.ปราสาททอง

iconfinder-เอกสาร07-1622836 121949 คำสั่งที่ต้องใช้พัฒนาระบบการควบคุม องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง