HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

หนังสือสั่งการ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 542

 
หนังสือเรื่อง
วันที่
arrow wiolet 12

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

1. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [เอกสารอ้างอิง]

2. การจัดทำงบประมาณรายจายประจำปี พ.ศ.2563

 
arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
arrow wiolet 12 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต (มท 0808/5/ว 7493 ลว. 31 ต.ค. 2561) 7/01/2562
arrow wiolet 12 แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชา   
arrow wiolet 12 การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำปีงบประมาณ 2562 (สร 0023.3/ว 972 ลว.20 พ.ย.61)  
arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท 0816.4/ว0069 ลว. 11 เม.ย.61)  
 arrow wiolet 12 เอกสารการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 (ITA)
>> คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
>> กรอบการประเมิน ITA
>> การเปิดเผยข้อมูล ตามกรอบการประเมินฯ
>> ลิงค์การประชุมชี้แจง ITA ท้องถิ่น 2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 ทางสถานีข่าว สนง.ป.ป.ช.
26/09/2561
 arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.3/ว 3889 ลว. 20 ก.ค. 61) 24/7/2561
 arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก้ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สร 0023.3/ว 3765 ลว. 13 ก.ค. 61) 24/7/2561
 arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 61) 6/7/2561
 arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปี 2562 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61) 6/7/2561
 arrow wiolet 12 แนวทางปฎิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว.29 พ.ย.60) 6/7/2561
 arrow wiolet 12 หนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4836 ลว. 11 ต.ค. 60) 6/7/2561  
 arrow wiolet 12 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 2795 ลว. 3 ก.ย. 2540) 6/7/2561    
 arrow wiolet 12 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.(มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548) 6/7/2561    
arrow wiolet 12 แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109) 6/7/2561    
arrow wiolet 12 การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ (มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 2553) 6/7/2561    
arrow wiolet 12 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 61) 6/7/2561