HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ประวัติหน่วยงาน

เขียนโดย Super User
ฮิต: 762

logo abt

     ตำบล เป็นหน่วยการปกครองที่สำคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค และด้วยเหตุที่เป็นชุมชนที่ มีขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน คือ สภาตำบล ได้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการในตำบล มากขึ้น โดยได้ออกพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” หรือ “อบต.”สภาตำบลปราสาททอง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 308 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้เมือพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (มีผล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ) เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ คน และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล จากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาแล้ว จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้

ท่านแรก นายวิเชียร ผลเจริญ
ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ถึง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่งกำนันตำบลปราสาททอง
ท่านที่สอง นายวรวิทย์ รอบรู้เจน
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ มาจากการเลือกตั้ง
ท่านที่สาม นายสงวน จารัตน์
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มาจากการเลือกตั้ง
ท่านที่สี่ นายคำรณ พูนชัย
ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ ถึง ๕ กันยายน ๒๕๕๖ และ ตั้งแต่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน (มาจากการเลือกตั้ง)