HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 68

9กพ66 ขบวนแห่ปราสาททอง เทศกาลนุ่งผ้าไหมฯ ๒๓ 1

งานเทศกาล นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม ประจำปี 2566  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์ 2566   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง   ร่วมกับ ราษฎรทุกหมู่บ้าน  ร่วมกิจกรรมกรรม  งานเทศกาลนุ่งผ้าไหม  ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม  ประจำปี 2566  ***นายคำรณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  คณะผู้บริหาร และข้าราชการ  ได้ถือป้ายรณรงค์และแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ประกาศต่อหน้าสาธารณะชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดความตระหนักและมีความยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อบต.  ผู้นำชุมชน และประชาชน ประมาณ  600 คน