HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 65

1396703

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสียในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ 18-19 มกราคม 2566  ณ  บ้านสามโค หมู่ที่ ๖    เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการจัดการขยะ การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก  พัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้กระบวนการใหม่ๆของวิธีคัดแยกขยะที่ต้นทางและนำขยะไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs  หรือ 3 ช  ได้แก่ Reduce:ลดการใช้ลง/ใช้เท่าที่จำเป็น  Reuse: การใช้ซ้ำ และ Recycle: การนำขยะมาแปรรูปและนำมาใช้ใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น