HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 580

61823

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย  นายคำรณ  พูนชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เป็นประธานกรรมการ ผุ้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2565