HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวกิจกรรม อบต.

Written by Super User
Hits: 17

148145073 1359372774414618 5234196833249789932 n

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จัดประชุมสภา อบต.ปราสาททอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองต์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง  เพื่อรายงานสถานะการเงินการคลังประจำปี 2563 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี  2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565