HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 42

257560

 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2562  โดยมีบ้านเรือนของราษฎรบ้านตาสอน หมู่ที่ 11 ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ราย ได้แก่ 

1. นางสวี บรรลือทรัพย์ บ้านเลขที่ 33 
2.นายบุญเกิด สมานรักษ์ บ้านเลขที่ 20
3.นายสุภักดิ์ สุกใส บ้านเลขที่ 19
4.นายประชน สุกใส บ้านเลขที่ 41
มติที่ประชุมเห็นชอบให้ช่วยเหลือทั้ง 4 ราย โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามสภาพความเสียหาย ความเหมาะสมแก่กรณี ภายใต้ระเบียบกฎหมายกำหนด

อ้างอิง บันทึกการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ปราสาททอง