HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 99

 56157991 822715701413664 296159710413848576 n

    อบต.ปราสาททอง ได้จัดโครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ 13 หมู่บ้าน  ระหว่างเดือนมีนาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการของท้องถิ่น  พร้อมทั้งออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการให้บริการประชาชน เช่น งานด้านการรับชำระภาษี รับจดทะเบียนพาณิชย์ งานด้านการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง/รับรองสิ่งปลูกสร้าง  การขึ้นทะเบียนหมาแมว 

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรม และมารับบริการจากหน่วยบริการเคลื่อนที่ คณะ อบต.พบประชาชน ปี 2562