_PRINT 


ข่าว : กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ มอบเงินสวัสดิการผู้ประสบเหตุวาตภัย
กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราสาททอง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561กองทนุสวัสดิการชุมชนฯ มอบเงินสวัสดิการผู้ประสบเหตุวาตภัย กรณีเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ จำนวน 3 ราย ๆละ 200 บาท

ข่าวโดย : adminp
อ่าน 46 ครั้ง
วันที่ 08 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:21:01:PM