_PRINT 


ข่าว : รับการตรวจประเมิน ITA (รอบที่ 1)
รับการตรวจประเมิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 (ITA)
รอบที่ 1 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
วันที่ 18 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

ข่าวโดย : admin
อ่าน 66 ครั้ง
วันที่ 19 เมษายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:05:16:PM