<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.92.160.119
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 7
เมื่อวานนี้: 7
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 54
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 20
54.92.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 20
เวลาในขณะนี้:
Oct 17, 2018
10:11 pm UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก
 หนังสือสั่งการ


ที่
หนังสือเรื่อง
 วันที่   
  เอกสารการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 (ITA)
>> คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
>> กรอบการประเมิน ITA
>> การเปิดเผยข้อมูล ตามกรอบการประเมินฯ
>> ลิงค์การประชุมชี้แจง ITA  ท้องถิ่น 2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 ทางสถานีข่าว สนง.ป.ป.ช. 
 26/09/2561
   ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ อปท.(ด่วนที่สุด ที่ สร 0023.3/ว 3889 ลว. 20 ก.ค. 61)  24/7/2561
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก้ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สร 0023.3/ว 3765 ลว. 13 ก.ค. 61)  24/7/2561
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลว. 21 มิ.ย. 61)  6/7/2561
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปี 2562 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61)   6/7/2561
 แนวทางปฎิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว.29 พ.ย.60)   6/7/2561
 หนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4836 ลว. 11 ต.ค. 60)    6/7/2561  
 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ ของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท 0318/ว 2795 ลว. 3 ก.ย. 2540)   6/7/2561    
 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.(มท 0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 2548)   6/7/2561    
 แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109)   6/7/2561    
 การสนับสนุนการชับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ (มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 2553)   6/7/2561    
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 61)   6/7/2561    

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2018-06-06 (228 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]