<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.166.141.69
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 11
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6330
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 16
54.166.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
216.244.xx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 16
เวลาในขณะนี้:
Sep 20, 2018
05:37 am UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก
 ภารกิจหลัก/ภารกิจรอง


ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองมีภารกิจหลักและภารกิจรองที่ต้องดำเนินการ  ดังนี้
ภารกิจหลัก
(๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น ถนน  สะพาน  ทางระบายน้ำ  เป็นต้น
(๒)  การปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  น้ำประปา  เป็นต้น
(๓)  การรักษาความสะอาดทางถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัด   มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔)  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖)  การพัฒนาและปรับปรุงการเมืองและการบริหาร
(๗)  การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
(๘)  การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ราษฎร
(๙)  การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑๐) การควบคุมอาคาร
(๑๑) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(๑๒) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(๑๓) การส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬา  และศูนย์เยาวชน
(๑๔) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
(๑๕) การพัฒนารายได้  และหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
(๑๖) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
(๑๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๘) การคุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภารกิจรอง
(๑)  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   และการอนามัย  โรง    มหรสพ  และสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒)  การวางแผน  และการส่งเสริมการลงทุนประกอบการค้า      
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๔)  การบำรุงรักษาสถานที่ประชุม  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(๕)  การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(๖)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๗)  จัดให้มีตลาด  ที่จอดรถ  และกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(๘)  การผังเมือง
(๙)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(๑๐)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล
(๑๑)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๑๒)  การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์
(๑๓)  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม
(๑๔)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(๑๕)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๑๖)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-07-06 (876 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]