<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.166.141.69
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 11
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6330
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 14
54.166.xxx.xx
216.244.xx.xxx
46.229.xxx.xxx
106.11.xxx.xxx
66.249.xx.xxx

  ทั้งหมด: 14
เวลาในขณะนี้:
Sep 20, 2018
04:16 am UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก
 สำนักปลัดอบต.


งานสำนักงานปลัด อบต.

กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด อบต.

                สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร การจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 6 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป

-  งานธุรการ

-  งานสารบัญองค์การบริหารส่วนตำบล

-  งานดูแลจัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ

-  งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

-  งานสาธารณกุศลขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย

 

งานนโยบายและแผน

-  งานรวบรวมวิเคราะห์  และให้บริการข้อมูล  สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ

-  งานจัดเตรียมเอกสาร  ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-  งานวิเคราะห์  และพยากรณ์  การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง  และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค

-  งานวิเคราะห์  และคาดคะเนรายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  จัดทำและเรียบเรียง  แผนยุทธศาสตร์   การพัฒนา  และแผนพัฒนา  แผนสามปี

-  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

-  ประสานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานที่ใกล้เคียง  เกี่ยวกับการงานแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนการประเมินผลงานตามแผน

-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

 

งานกฎหมายและคดี

-  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจ ร่างข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

-  จัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริง  และพยานหลักฐาน  เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

-  สอบสวน  ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนตำบล การร้องทุกข์ หรือ  อุทธรณ์

-  สอบสวน  และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดข้อบัญญัติตำบล

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานป้องกันอัคคีภัย

-  งานเกี่ยวกับรักษาความสงบเรียบร้อย

-  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

-  การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันกับฝ่ายพลเรือนและลูกเสือชาวบ้าน

-  งานมวลชน

-  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการและสังคม

-  งานพัฒนาชุมชน

-  งานสังคมสงเคราะห์

-  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

-  งานสวัสดิการและลูกจ้าง

-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย

งานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

 


 สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-07-06 (752 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]