<<ยินดีต้อนรับสู่....เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง............."ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"...
หน้าแรก

หน้าแรก
บุคคลทั่วไป
54.166.141.69
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 11
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6330
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 18
54.166.xxx.xx
54.36.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
66.249.xx.xxx
66.249.xx.xxx

  ทั้งหมด: 18
เวลาในขณะนี้:
Sep 20, 2018
04:24 am UTC
หน้าแรก

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ที่สามารถฝากข้อความได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
หน้าแรก

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

หน้าแรก
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ   วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน”
(People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)


   พันธกิจ (Mission)
(1) การคมนาคม มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย         
(2) ระบบไฟฟ้า ครอบคลุมและทั่วถึง         
(3) มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอทุกครัวเรือน         
(4) ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ         
(5) ยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬา         
(6) สืบประสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์         
(7) เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
(8) อนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว         
(9) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งมีการจัดการขยะต้นทาง         
(10) สังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีอาชีพ มีรายได้ และอยู่เย็นเป็นสุข         
(11) ชุมชนปลอดโรค         
(12) ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน         
(13) พัฒนาบุคลากร ผู้นำชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง         
(14) พัฒนาองค์กรสู่การบริการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค        
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่นและ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การพัฒนาทางสังคม และการส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6  การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย พัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาหมู่บ้าน โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (24354 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]