HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

รายงานผลรายไตรมาส

Written by Super User
Hits: 1087

 

 arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     download (1) รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1

    download (1) รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2

     

 arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     download (1) เดือนกันยายน 2563 

     download (1) เดือนสิงหาคม 2563

     download (1) เดือนกรกฎาคม 2563

     download (1) เดือนมิถุนายน 2563

     download (1) เดือนพฤษภาคม 2563

     download (1) เดือนเมษายน 2563

     download (1) เดือนมีนาคม 2563

     download (1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563

     download (1) เดือนมกราคม 2563 

     download (1) เดือนธันวาคม 2562

     download (1) เดือนพฤศจิกายน 2562

     download (1) เดือนตุลาคม 2562

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3

    download (1) เดือนสิงหาคม 2562

    download (1) เดือนกรกฏาคม 2562

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2

    download (1) เดือนมิถุนายน 2562

    download (1) เดือนพฤษภาคม 2562

    download (1) เดือนเมษายน 2562

    download (1) เดือนมีนาคม 2562

    download (1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1

    download (1) เดือนมกราคม 2562

    download (1) เดือนธันวาคม 2561

    download (1) เดือนพฤศจิกายน 2561

    download (1) เดือนตุลาคม 2561


 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4 [เดือนกรกฏาคม 2561] [เดือนสิงหาคม 2561] [เดือนกันยายน 2561]
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 
arrow wiolet 12 ายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4