HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

รายงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 196

รายงานการให้บริการประชาชนผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560