HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

รายงานผลรายไตรมาส

เขียนโดย Super User
ฮิต: 291

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2

    download (1) เดือนมิถุนายน 2562

    download (1) เดือนพฤษภาคม 2562

    download (1) เดือนเมษายน 2562

    download (1) เดือนมีนาคม 2562

    download (1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1

    download (1) เดือนมกราคม 2562

    download (1) เดือนธันวาคม 2561

    download (1) เดือนพฤศจิกายน 2561

    download (1) เดือนตุลาคม 2561


 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4 [เดือนกรกฏาคม 2561] [เดือนสิงหาคม 2561] [เดือนกันยายน 2561]
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2

arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1 
arrow wiolet 12 ายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 3 
arrow wiolet 12 รายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4