HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Written by Super User
Hits: 398

arrow green14 รายงานผลการติดตามระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปี พ.ศ.2565

  ด้วย คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕65  เมื่อวันศุกร์ ที่  1  เมษายน 2565   มีมติเห็นชอบให้มี

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 8 ด้าน 64 ตัวชี้วัด   

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว   จึงประกาศ รายงานผลการติดตามระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปี พ.ศ.2565   อ่านรายละเอียด...