HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Written by Super User
Hits: 11

arrow green14 ประกาศ อบต.ปราสาททอง เรื่อง ให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2564

โดยยื่นคำร้องขอใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานประเมิน อ่านประกาศ...