HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เขียนโดย Super User
ฮิต: 63

arrow-green14 ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

  การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต จำนวน 4 กระบวนงาน คลิ๊กอ่าน...