HOT-INFO

146 ม.2 ต.ปราสาททอง,
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ครัวเรือน” (People are of good quality. Sate use the principle of sufficiency economy to the household.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เขียนโดย Super User
ฮิต: 62

arrow-green14 ประกาศรายงานแสดงผลปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารว่่่่ส่วนตำบลปราสาททอง เรื่อง รายงานแสดงผลปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด..